fbpx

Polityka prywatności i plików cookies usług Ampio Smart Home

Preambuła

Mając na uwadze dbałość o Dane osobowe Naszych Klientów, transparentność Naszych działań oraz chęć udzielenia zrozumiałych informacji o procesie przetwarzania Danych osobowych w ramach świadczenia usług AMPIO SMART HOME przygotowaliśmy Politykę Prywatności. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi treściami.

1. Informacja o charakterze POLITYKI PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES USŁUG AMPIO SMART HOME (dalej: „Polityka”) jest dokumentem wewnętrznym o charakterze informacyjnym. Polityka nie prowadzi do powstania po stronie Klientów jakichkolwiek obowiązków, a informacje, które są w niej zawarte są ogólne. Informacje o charakterze szczegółowym udostępniamy w sposób przystępny dla Naszych Klientów w miejscu dla Nich widocznym. Udostępnianie następuje podczas pozyskiwania danych od Naszych Klientów w formie klauzuli informacyjnej, która zawiera dane Administratora danych osobowych, celu, podstawie, okresu i ewentualnych odbiorcach przetwarzania pozyskanych danych.

W przypadku rozbieżności lub niezgodności pomiędzy ogólnymi informacjami, zawartymi w niniejszej Polityce, a szczegółowymi informacjami pozyskanymi poprzez klauzule informacyjne lub na podstawie zgód Klienta – zastosowanie będą miały zgody oraz klauzule informacyjne, stanowiące szczegółową informację dla Klienta.

2. Słowniczek pojęć użytych w Polityce

oznacza podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, zarówno sam jak i w porozumieniu z innymi administratorami;

oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji pośrednio lub bezpośrednio osobie fizycznej;

oznacza operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, katalogowanie, przechowywanie, zmianę, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie oraz niszczenie;

Osoba, urząd, instytucja lub firma, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

oznacza każdą osobę, która samodzielnie i dobrowolnie poda swoje dane osobowe Administratorowi, korzystając z udostępnionego przez niego serwisu/strony www;

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane;

3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach usług AMPIO SMART HOME, jest:

AMPIO sp. z o.o.
ul. Szczecińska 22, 72-010 Przęsocin
NIP: 8513199749
REGON: 365517157
e-mail: ampio@ampio.pl

zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą. Administratorami danych uzyskanych na podstawie aktywności Klienta w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również podmioty wymienione w pkt 14. „Pliki cookies” Polityki, z zastrzeżeniem, iż Klient wyraził dodatkową zgodę na takie wykorzystywanie Jego danych.

4. Ochrona przetwarzania danych osobowych przez AMPIO SMART HOME

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).Niniejszym informujemy, iż Administrator, w ramach prowadzonej działalności, poświęca szczególną uwagę, aby przetwarzanie Danych osobowych odbywało się ze szczególną dbałością w zakresie ich ochrony. W tym celu dokłada starań, aby zbierane przez niego Dane osobowe były:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnychAdministrator podejmuje działania polegające również na ochronie Danych osobowych Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane osobowe przy wykorzystaniu portalu społecznościowego https://www.facebook.com i innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, które działają na podstawie reguł określonych w niniejszym linku: https://www.facebook.com/legal/terms, a dostarczanych przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (łącznie dalej: „Facebook”), nie wyłączając funkcji Facebook Lead Ads (dotyczącej marketingu bezpośredniego produktów Facebook lub usług Administratora). Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż ochrona przetwarzania Danych osobowych udostępnianych portalowi Facebook dostępna jest pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.Administrator nie ma wpływu na treść regulacji przyjętych przez Facebook, w związku z czym postanowienia dotyczące polityki prywatności w ramach Facebook mają charakter samodzielny i niezależny od niniejszej Polityki.

5. Cele przetwarzania Danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż w niniejszym punkcie wskazujemy ogólne cele i zakres danych przetwarzanych przez Administratora. Każda aktywność Naszego Klienta, która wiąże się z udostępnieniem przez Niego danych jest powiązana z przekazaniem szczegółowych informacji w ramach szczegółowych klauzul informacyjnych.Cele przetwarzania danych w ramach usług AMPIO SMART HOME:

a. zawarcie i realizacja umowy, mocą której Klient będzie mógł korzystać z usług Administratora,

b. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

c. dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami,

d. korespondencja, kontakt z Klientem,

e. działania marketingowe Administratora,

f. tworzenie analiz, statystyk, zestawień,

g. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, obowiązków rachunkowych i innych, do których stosowania zobligowany jest Administrator.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

a. w ramach korzystania z witryny Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających z usług AMPIO SMART HOME:

 • Dane Osobowe podane przy rejestracji Konta, w szczególności:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj],
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy],
  • nr rachunku bankowego,
  • płeć (opcjonalnie),
  • lokalizacja,
  • adres IP,
  • a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]),
  • oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z usług AMPIO SMART HOME.
 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w aplikacjach internetowych, innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,

b. uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

c. uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

7. Czy Klient jest zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w ramach usług AMPIO SMART HOME jest dobrowolne, jednak jest konieczne w przypadku woli skorzystania z określonych funkcjonalności naszych usług (np. AMPIO SMART GPS SYSTEM), rejestracji Konta do aplikacji internetowej, zawarcia i wykonania Umowy indywidualnej. Każdorazowo zakres danych, wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, wskazany jest uprzednio przez Administratora (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonych usług), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem, w Regulaminie aplikacji internetowej lub w OWU. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

8. Podstawy prawne działania AMPIO SMART HOME oraz korzystania z informacji o Klientach

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest Klient stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych przy rejestracji Klienta, czy zawieraniu Umowy o świadczenie usług. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych urządzeń lub usług.W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy Administratora nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta.Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi ofert, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

9. Podmioty, którym możemy przekazywać dane Klienta

Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora każdorazowo wynika z zakresu usług wykonywanych na rzecz Klienta, zakresu zgody wyrażonej przez Niego lub przepisów prawa.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział:

a. współpracujący z Administratorem partnerzy, w szczególności technicznie wspierający świadczenie usług Administratora,

b. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych,

c. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki,

d. podmioty obsługujące płatności elektroniczne,

e. firmy i przedsiębiorcy, serwisujący oprogramowanie, wykonujący na rzecz Administratora działania marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych, księgowych, rachunkowych.W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie internetowej Administratora i cookies (patrz – pkt 14 Polityki).

10. Czy dane Klienta są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność Dane osobowe Klienta nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Informacja o prawach, przysługujących Naszym Klientom

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

b. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

c. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

d. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych;

e. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

12. Okres przechowywania danych Klienta

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z usług Administratora, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu/ cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.W każdym przypadku:

a. Dane Osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;<.li>

b. Dane Osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek roszczeń Klienta wobec Administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich; w tej sytuacji okresem przechowywania danych będzie okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.Uprzejmie informujemy, iż w każdym przypadku, gdy wobec Danych Osobowych przewidywane są równe okresy ich przechowywania – decydujące znaczenie ma zawsze dłuższy termin zarezerwowany dla ich przechowywania.

13. Przesyłanie do Klienta informacji handlowych

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody

14. Pliki „cookies”

Technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę internetową Administratora (z uwagi na wyposażenie Strony Internetowej w w/w pliki). Postanowienia Polityki dotyczące plików cookies dotyczą osób, które stronę internetową Administratora, niezależnie czy pozostają jego Klientami (dalej: „Odwiedzający”).

Administrator wykorzystuje technologię przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony internetowej Administratora i jego aplikacji internetowej w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w aplikacji internetowej i stronie internetowej Administratora mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie są szkodliwe dla Odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Odwiedzającego (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa i aplikacja internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony internetowej i aplikacji internetowej oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Odwiedzającego.

Gdy Odwiedzający korzysta ze strony internetowej Administratora i aplikacji internetowej stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Odwiedzającemu,W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Odwiedzającego zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części strony internetowej lub aplikacji internetowej mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora, dostosowanie do preferencji Odwiedzającego, marketing – w tym bezpośredni – urządzeń i usług Administratora lub jego partnerów (w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta). W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

Stosowane pliki cookies mają za zadanie ułatwić Odwiedzającemu korzystanie ze strony internetowej i aplikacji internetowej (np. zapamiętywanie podanych raz danych, dostosowanie zawartości treści, w tym do preferencji Klienta). Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności strony internetowej oraz aplikacji internetowej Administratora. Za pomocą technologii plików cookies możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Odwiedzającego – np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzin strony internetowej Administratora oraz aplikacji internetowej. W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Odwiedzającego, który wcześniej odwiedził stronę internetową Administratora lub korzysta z jego aplikacji internetowej, podczas korzystania z innych stron internetowych.

Odwiedzający w każdym czasie może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez Odwiedzający może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przykładowo:
Przeglądarkę Firefox: po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Pokaż informacje o stronie. W oknie, które pojawi się na ekranie, przechodzimy do zakładki Bezpieczeństwo. W sekcji Prywatność i historia dowiemy się, czy strona wykorzystuje cookies.

Na stronie internetowej i w aplikacji internetowej Administratora używane są dwa rodzaje plików cookies:– sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Odwiedzającego do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); ich wprowadzenie ma na celu m.in. polepszenie nawigacji na stronie Administratora.– stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej; ich wprowadzenie ma na celu przechowywanie informacji o tym czy Odwiedzający jest nowy.

Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Odwiedzającego niebędącego Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Odwiedzający miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze strony internetowej i aplikacji internetowej. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na stronie internetowej Administratora i w jego aplikacji internetowej pliki cookie:
− Facebook (PiXEL Facebook)
− Google AdWords (tag reklamowy),
− Google Analytics (analiza ruchu na stronie www).

Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej Administratora (i innych witryn internetowych) lub aplikacji internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Administratora oraz aplikacji internetowej.

15. Kontakt z Administratorem

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook. Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone będą wykorzystywane jedynie do komunikacji w celu realizacja zgłoszenia. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

16. Sposoby zabezpieczenia danych Klienta

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. zabezpieczenie hasłem zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b. certyfikat SSL na stronach Administratora, na których podawane są DaneOsobowe.

c. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła

17. Odnośniki do innych stron internetowych

Strona internetowa Administratora oraz aplikacja internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora w zakresie dotyczącym jego strony internetowej oraz aplikacji internetowej.

18. Zmiany w Polityce

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej i aplikacji internetowej informację o zmianach w Polityce.